04 января 2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна фінансова компанія "АРТ Капітал"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33308667
1.4. Місцезнаходження емітента
03151 м. Київ вул. Народного ополчення, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 490-51-83 (044) 490-51-83
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@artcapital.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.artcapital.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента
 

2. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 04.01.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2013 вiд 04.01.2013 р.). Посадова особа Кожухар Діана Валентинівна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Відповідальний працівник фінансової установи за проведення внутрішнього аудиту (контролю). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: невизначений строк. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: спеціаліст з фінансового обліку ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді", юрист. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Директор                                                                                                   Бичник Володимир Володимирович

 

 

 

Создание сайта
Создано в марте 2010

© 2007—2022 «Арт-капитал». Украина, г. Киев, ул. Народного Ополчения 1, 6-й этаж
Тел.: +380 (44) 490 5185