20 марта 2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(На виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591)
 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонере товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента - акціонере товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 33308667;
1.4. Місцезнаходження емітента - 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (044) 490-51-85, (044) 490-51-86;
1.6. Електронна поштова адреса емітента – art-capital@rcb-avant.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://company.art-capital.com.ua/;
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення - зміна складу посадових осіб емітента.
 

2. Текст повідомлення  

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ» (протокол від 19.03.2012 р. №4/2012) відбулися зміни складу посадових осіб емітента:
На підставі заяви про звільнення за власним бажанням (ст.38 Кодексу законів про працю України) 19.03.2012р. припинено повноваження директора ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ» Кравцова Євгенія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді з 15.05.2009р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано на посаду директора ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ» з 20.03.2012р. Бичника Володимира Володимировича(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадову особу призначено на посаду безстроково; інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: директор, радник з інвестиційних питань.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади                         ______________                                                        В.В. Бичник
                                                                                    (підпис)                                                 (ініціали та прізвище керівника)
       Директор                                                            М. П.                                                                     20.03.2012
                                                                                                                                                                        (дата) 

 

Создание сайта
Создано в марте 2010

© 2007—2022 «Арт-капитал». Украина, г. Киев, ул. Народного Ополчения 1, 6-й этаж
Тел.: +380 (44) 490 5185