10 ноября 2014

Оголошення з продажу майна банкрута – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСЕРВІС-УКРАЇНА"

09.12.2014 на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» проводиметься аукціон з продажу майна банкрута – ТОВ "Євросервіс-Україна".
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТ КАПІТАЛ", місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, та
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", місцезнаходження: 49000, вул. Леніна, 30 м. Дніпропетровськ, Україна,
09.12.2014 р. з 10-ї по 16 годину проводить аукціон (організація торгівлі цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами) у формі електронних торгів засобами Електронної торговельної системи Біржі (веб-сайт http://fbp.com.ua/Software/SoftEtrade.aspx) з продажу акцій, що належать підприємству банкруту - Товариству з обмеженою відповідальністю "Євросервіс-Україна" (ідентифікаційний код 31110288).

На аукціон виставляються:
Лот №1: цінні папери - акції;

1. Назва господарського товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА";
2. Ідентифікаційний код:
00376449;
3. Місцезнаходження:
04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 142;
4. Засоби зв'язку:
(044) 468-50-89 юридичний відділ;
5. Розмір статутного (складеного) капіталу:
63 139,00 (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 00 копійок) грн.;
6. Кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу:
10 837 (десять тисяч вісімсот тридцять сім) штук, що складає 18,02% статутного капіталу;
7. Номінальна вартість однієї акції:
1,05 (одна гривня п’ять копійок) грн.;
8. Форма існування акцій:
Бездокументарна;
9. Середньоспискова кількість працівників:
193 (сто дев’яносто три);
10. Площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству:
Земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 142, площа – 1,4488 га, оренда;
Земельна ділянка  за адресою: м. Київ, вул. Заводська, 7:

 • 0,1346 га, оренда;
 • 0,1094 га, в процесі продовження оренди;
 • 0,0643 га, в процесі продовження оренди;

11. Балансова вартість основних фондів:
на 31.12.2013р. 48 060 тис. грн.;
12. Знос основних фондів, балансовий прибуток:
на 31.12.2013р. 37 329 тис. грн.;
13. Дебіторська заборгованість:
на 31.12.2013р. 13 056 тис. грн.;
14. Кредиторська заборгованість:
на 31.12.2013р. 29 984 тис. грн.;
15. Основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг:
на 31.12.2013р. 11 960,4 т;
16. Відомості про реєстратора цінних паперів:
Депозитарна установа, де обліковуються цінні папери, що пропонуються до продажу – Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"(код ЄДРПОУ 14305909, адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Умови проведення аукціону:
Початкова вартість лоту №1 становить: 205 170 (Двісті п'ять тисяч сто сімдесят гривень 00 коп.) грн.
Аукціон проводиться вперше, без можливості зниження початкової вартості лоту.
Крок аукціону: 1000,00 (одна тисяча) грн.
Продаж майна здійснюється без ПДВ, тому податкова накладна не надається.

Розмір та порядок внесення гарантійного внеску:
До початку аукціону учасник укладає с Біржею Договір про участь в аукціоні.

До початку аукціону учасники сплачують гарантійний внесок (10% від початкової ціни лоту, без ПДВ) на рахунок організатора аукціону ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227, п/р №26505000106001 в ПАТ "БАНК АВАНГАРД", код банку 380946. Призначення платежу: "Сплата Гарантійного внеску, для участі в Аукціоні, згідно договору №__/__/__-__Х про участь в Аукціоні від __.__.2014р., з продажу майна ТовариствА з обмеженою відповідальністю "Євросервіс-Україна" по Лоту №1, без ПДВ".

Порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь в торгах:
Учасниками аукціону є покупець та продавець.

Покупцем, що бере участь в аукціоні, може бути торговець цінними паперами, який є членом ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" та безпосередньо бере участь в аукціоні в своїх інтересах або в інтересах та за рахунок свого клієнта на підставі відповідного договору та, у разі визнання його переможцем аукціону, зобов'язаний підписати протокол аукціону, укласти та виконати біржовий контракт.

Приймання заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України, та сайті Вищого господарського суду України в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: вул. Леніна, 30 м. Дніпропетровськ, 49000, Україна, ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА".

Телефон: (056) 373-95-94;  373-97-80.
Тел/факс: (056) 373-97-81;  373-97-82.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – до  15.00 год.  18 листопада 2014 року.

Порядок оформлення участі в аукціоні, перелік документів і вимоги, що пред'являються учасникам, до їх оформлення:
Заява на участь в аукціоні складається клієнтом покупця, який має намір придбати цінні папери, в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

 • Найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);
 • Номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;
 • Номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні,
 • Згоду заявника з умовами продажу.
 • Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

На момент подання заяви на купівлю цінних паперів клієнт покупця повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраної ним депозитарної установи.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

 • копії установчих документів;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців;
 • копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;
 • копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);
 • копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);
 • копія рішення про призначення керівника підприємства;
 • довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;
 • паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія ідентифікаційного номеру уповноваженої особи;
 • довідка про банківські та інші реквізити підприємства;
 • документи (копії платіжних доручень), що підтверджують сплату гарантійного внеску;
 • довідка про відкритий рахунок у цінних паперах в обраної депозитарної установи.

фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

 • копія паспорту (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного номеру.

Копії документів заявників повинні бути підписані та завірені їх печатками (в разі наявності). Подана організаторові аукціону заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номеру, дати і точного часу її подання.

Підтвердження реєстрації поданої заяви на участь в аукціоні надсилається на вказану в ній адресу електронної пошти заявника. У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається Директором Біржі за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється Протоколом про визначення учасників аукціону, який складається 19 листопада 2014 року. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які оформлені належним чином та відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

 • заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
 • подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
 • на дату складання Протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом п'яти днів з дня підписання Протоколу про визначення учасників аукціону повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього Протоколу про визначення учасників аукціону.

Порядок і критерії виявлення переможця аукціону:

Аукціон (організація торгівлі цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами) проводиться ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" та ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА", засобами Електронної торговельної системи Біржі.

Переможцем аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту.

Під час проведення аукціону організатором аукціону ведеться Протокол аукціону.

Протокол аукціону складається ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця.

Протокол аукціону підписується ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА", продавцем та переможцем аукціону протягом двох робочих днів.

Протокол аукціону є підставою для укладення біржового контракту між переможцем аукціону та продавцем майна. (проект договору додається).

Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі:

Протягом п’яти днів з дня одержання проекту біржового контракту, переможець торгів повинен підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на визначений рахунок ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА":  Отримувач: ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА", ідентифікаційний код 33718227, п/р №26505000106001 в ПАТ «БАНК АВАНГАРД», код банку 380946., вартість придбаних цінних паперів, біржовий збір (плату за організацію торгівлі цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами) у розмірі одного відсотка від вартості придбаних цінних паперів, з урахуванням суми гарантійного внеску, сплаченого покупцем за участь в аукціоні щодо зазначених цінних паперів у біржовому контракті.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання Протоколу аукціону або біржового контракту протягом п’яти днів з дня отримання Протоколу аукціону або біржового контракту гарантійний внесок йому не повертається.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу та/ або не сплати коштів за придбане майно протягом п’яти днів з дня отримання цього договору  він визнається порушником вимог аукціону, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованої іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів.

Протокол аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовується з вини покупця. Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, вважається невиконаним з вини покупця.

Продавець майна: Товариство з обмеженою відповідальністю "Євросервіс-Україна" (04073, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. №142; код ЄДРПОУ 31110288), тел.: (050) 334-84-14; адреса електронної пошти: kozachenko@ capital-ukraine.com

Замовник аукціону: ліквідатор Козаченко Тетяна Анатоліївна, яка діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва від 31.03.2014р. у справі № 49/277-б; засоби зв‘язку: тел.:  (050) 334-84-14; адреса електронної пошти: kozachenko@ capital-ukraine.com;

 

Організатор аукціону:

ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"
Адреса:  вул. Леніна, 30, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна.
Телефон:         (056)        373-95-94;  373-97-80.
Тел/факс:         (056)        373-97-81;  373-97-82.
адреса електронної пошти: info@fbp.com.ua;
веб-сайт : http://fbp.com.ua/

Додаткову інформацію про проведення аукціону можна отримати за телефоном: (056) 373-95-94

ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ"
Адреса: вул. Народного Ополчення ,1, м. Київ, 03151, Україна
Телефон/факс: (044) 490 51 85; (044) 490 51 86.
Адреса електронної пошти: law@artcapital.ua;
веб-сайт : http://artcapital.ua

Создание сайта
Создано в марте 2010

© 2007—2022 «Арт-капитал». Украина, г. Киев, ул. Народного Ополчения 1, 6-й этаж
Тел.: +380 (44) 490 5185